Installationsmetoder

Home Installationsmetoder

Rätt metod på rätt plats

Beroende på hur ledningen ser ut, var den är belägen och dess storlek så använder vi oss av olika installationsmetoder för att nå bästa resultat. Oavsett vilken metod vi använder så härdas våra foder och hattar alltid med UV-ljus.

UV-ljushärdning

Härdningsmetoden är säker, resurssnål och snabb. Den är dessutom relativt andra härdningsmetoder mindre känslig för temperaturavvikelser, till exempel om ledningen omges av kallt grundvatten. Härdningen övervakas hela tiden genom en rad parametrar så som temperatur på fodrets yta, ljustågets hastighet och effektförbrukning.

Invrängning

Med hjälp av tryckluft vränger vi in fodret i ledningen. Tänk dig att du vänder en avig tröjärm, ungefär så går det till. Metoden är säker, effektiv och snabb och passar bäst för ledningar upp till 500mm och ledningen inte är helt rak.
Indragning: Fodret dras in på plats i ledningen med hjälp av en vinsch. Fungerar för alla dimensioner 150 – 1800mm. Metoden är väldigt effektiv vid längre sträckor och framför allt vid stora foder över 500mm.

Ändlösa foder

Vår personal har tillsammans med leverantörer utvecklat och förfinat tekniken för installation av så kallade ändlösa foder. Vi kan installera delar av en ledning som avslutas tex mitt emellan två brunnar. Detta är unikt och ger er ett större handlingsutrymme gällande vad som är möjligt och gör att vi kan slippa onödiga schakter.

Infodring serviser

Vi kan även infodra anslutna servisledningar från huvudledningen om så krävs. Detta kräver mycket erfarenhet och rätt utrustning.

Hattar

Från huvudledningen med speciell utrustning sätter vi glasfiberamerade hattar i servisöppningar som även de härdas med UV-ljus.

Installation